Ontvang gratis per e-mail het meest recente huurwoningaanbod.

Algemene voorwaarden Wooncomputer.nl

Artikel 1: Definities
 • 'Wooncomputer': een handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dionysos B.V. gevestigd te Nijmegen (KvK-nummer 09143410);
 • 'Woningzoekende': de (rechts)persoon die inzicht wil verkrijgen in het aanbod van woonruimte en die contractspartij van Wooncomputer bij deze overeenkomst is;
 • 'Verhuurder': de (rechts)persoon die aan Wooncomputer informatie terzake van het aanbod van woonruimte doorgeeft en die contractspartij van Wooncomputer bij deze overeenkomst is;
 • 'Internetsite': www.wooncomputer.nl;
 • 'Materiaal': onder meer de door de verhuurder bij Wooncomputer per e-mail aangeleverde informatie terzake van het aanbod van woonruimte;
 • 'Mailinglijst': de lijst van e-mailadressen van woningzoekenden;
 • 'Mailing': het overzicht van het aanbod van woonruimte dat Wooncomputer aan de hand van de mailinglijst regelmatig per e-mail verzendt;
 • 'PLUS-lidmaatschap': het betaalde abonnement van Wooncomputer;
 • 'PLUS-lid': heeft middels PLUS-lidmaatschap toegang tot de uitgebreide omschrijving en kan direct reageren op het aanbod;
 • 'Urgentiepunten': door het inzetten van deze punten (die alleen door een PLUS-lid zijn aan te schaffen) bepaalt woningzoekende zelf hoe prominent zijn reactie wordt vermeld op de Reactielijst;
 • 'Inschrijfperiode': de periode waarin er gereageerd kan worden op een woningaanbieding;
 • 'Reactielijst': de lijst met reacties van woningzoekenden op het woningaanbod welke naar de verhuurder wordt gemaild;
 • 'Misbruik': het versturen van e-mail aan Wooncomputer waarmee de rechten of privacy van anderen (uiteindelijk) worden geschonden, zoals het versturen van ongevraagde commerciële informatie en spam, het doen van grievende of beledigende uitlatingen, inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of het openbaar maken of verveelvoudigen van materiaal zonder toestemming;

Artikel 2: Overeenkomst
Deze algemene voorwaarden maken integraal onderdeel uit van iedere tussen Wooncomputer en de woningzoekende c.q. de verhuurder gesloten overeenkomst; Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts rechtsgeldig voor zover zij door Wooncomputer schriftelijk zijn aanvaard; De overeenkomst met de woningzoekende komt tot stand doordat deze op de internetsite via de menuoptie "Gratis aanmelden" zich met zijn e-mailadres aanmeldt en deze aanmelding door Wooncomputer is ontvangen. De overeenkomst met de verhuurder komt tot stand doordat deze woonruimte aanmeldt via het aanmeldingsformulier op de internetsite of per e-mail bij Wooncomputer en deze door Wooncomputer is ontvangen;

Artikel 3: Duur en beëindiging van PLUS-lidmaatschap
PLUS-lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van één maand en kan ingaan op iedere gewenste dag van de maand; Tenzij één van de partijen de overeenkomst tijdig opzegt, wordt PLUS-lidmaatschap steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van één maand; Opzegging is steeds mogelijk tegen het einde van de geldende contractsperiode. Bij opzegging dient een termijn van één dag in acht te worden genomen; Opzegging dient als regel plaats te vinden met gebruikmaking van de desbetreffende onderdelen van de internetsite;

Artikel 4: Kosten
Inschrijven door woningzoekende op de mailinglijst van Wooncomputer is geheel gratis; Indien woningzoekende in aanmerking wenst te komen voor een positie als PLUS-lid en/of voor Urgentiepunten, zijn daaraan kosten verbonden; In het geval van een positie als PLUS-lid is sprake van periodieke – in beginsel maandelijkse – kosten. Tussentijdse beëindiging geeft geen recht op restitutie; Urgentiepunten kunnen door een PLUS-lid incidenteel worden aangeschaft;

Artikel 5: Misbruik
Wooncomputer kan de overeenkomst met de woningzoekende c.q. de verhuurder bij diens misbruik met onmiddellijke ingang beëindigen zonder voorafgaande mededeling aan of overleg met de woningzoekende c.q. de verhuurder; Wooncomputer is gerechtigd zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 1.000,00 (zegge: duizend euro) per feit van misbruik aan de woningzoekende c.q. de verhuurder in rekening te brengen, waarbij het misbruik van (persoons)gegevens, foto's of ander materiaal geldt als één feit, onverminderd het recht van Wooncomputer om nadere rechtsmaatregelen tegen de woningzoekende c.q. de verhuurder te nemen en vergoeding te vorderen van schade die is ontstaan als gevolg van misbruik door de woningzoekende c.q. de verhuurder;

Artikel 6: Persoonsgegevens
Voor de wijze waarop persoonsgegevens en het e-mailadres worden verwerkt wordt verwezen naar het Privacystatement;

Artikel 7: Werkwijze
Wooncomputer fungeert louter als 'doorgeefluik' en biedt woningzoekende en verhuurder gelegenheid om in contact met elkaar te komen. Het karakter van een mogelijk tot stand te komen huurovereenkomst brengt met zich dat het aan verhuurder is om al dan niet een huurovereenkomst met woningzoekende aan te gaan. Wooncomputer is op geen enkele wijze bij de totstandkoming van een eventuele huurovereenkomst en de voorwaarden daarvan betrokken;

Artikel 8: Aansprakelijkheid
Wooncomputer staat noch jegens de woningzoekende, noch de verhuurder in voor de juistheid, de ontvangst en/of het actueel zijn van de mailing; Wooncomputer staat noch jegens de woningzoekende, noch de verhuurder in voor de totstandkoming van een huurovereenkomst; Wooncomputer is nimmer aansprakelijk voor de mogelijke (gevolg)schade van de woningzoekende c.q. de verhuurder of van derden. Bovendien vrijwaart de woningzoekende c.q. de verhuurder Wooncomputer terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van (gevolg)schade die verband houden met deze overeenkomst; Indien en voor zover een (Nederlandse) gerechtelijke instantie niettemin oordeelt dat Wooncomputer aansprakelijk is voor de (gevolg)schade van de woningzoekende c.q. de verhuurder of een derde en gehouden is om de schade geheel of gedeeltelijk te vergoeden, wordt de hoogte van de schadevergoeding beperkt tot een bedrag van € 250,00; Woningzoekende en verhurende partij dienen zich bij aangaan van de overeenkomst op de hoogte te hebben gesteld van de Verordening op de woning- en kamerbemiddelingsbureaus 2006 en in overeenstemming met deze regelgeving te handelen wanneer het te (ver)huren object zich in Amsterdam of omliggende regio bevindt;

Artikel 9: Gegevens
Wooncomputer heeft het recht de door de woningzoekende c.q. de verhuurder aan haar verstrekte gegevens geanonimiseerd te gebruiken en aan derden te verstrekken voor statistische en commerciële doeleinden; De woningzoekende staat er voor in dat door Wooncomputer te verwerken gegevens, het verwerken van gegevens en het resultaat van de verwerking van gegevens niet in strijd zijn met het geldende recht, zoals onder meer de Wet Bescherming Persoonsgegevens; De woningzoekende zal Wooncomputer vrijwaren van alle vorderingen van derden op basis van de stelling dat door Wooncomputer verwerkte gegevens, het verwerken van gegevens en/of het resultaat van die verwerking in strijd zijn met het geldende recht;

Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing; In geval van een geschil tussen Wooncomputer enerzijds en de woningzoekende dan wel de verhuurder anderzijds (kort geding en verlof tot beslaglegging daaronder begrepen) is de rechtbank te Arnhem bij uitsluiting bevoegd tot kennisneming van het geschil of, ter keuze van Wooncomputer, de rechtbank die anders bevoegd zou zijn van het geschil kennis te nemen, behoudens die gevallen waarin dwingend recht uitdrukkelijk anders bepaalt.